Selvforsikring

Copyright © All Rights Reserved

Udarbejdet af Henning Søholm, Dalum Landbrugsskole.

Vi har spurgt,

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet.

 

Når vi arbejder med elever, undervisning i udlandet og forsikring vil vi gerne gå med både livrem- og seler. Derfor har vi spurgt ind til problematikken:

  • Virksomhedsforlagt undervisning (Når elever som en del af deres grundforløb får undervisning i i virksomhed i udlandet,
  • Forsikringsforhold - Rejseforsikring
  • Forsikringsforhold Statens Selvforsikring

 

Overfor kan du se de svar vi har fået fra Chefkonsulent i Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen John Andreassen, Januar 2015

 

CEUROPE

ERASMUS ON-JOB-TRAINING

Spørgsmål: Hvis I sender grundforløbselever i virksomhedsforlagt undervisning i udlandet i 4 uger som en del af en grundforløbspakke er de så dækket af statens selvforsikring?

Jf. vejledning

Svar f.s.v.a. virksomhedsforlagt undervisning:

 

D.2.9 Virksomhedsforlagt undervisning (erhvervsuddannelserne)

Efter § 2, stk. 2 i lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr 1309 af 09/12/2014: (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166336), kan dele af skoleundervisningen foregå i en virksomhed på grundlag af aftale mellem skole og virksomheder. Der er i disse tilfælde tale om ”virksomhedsforlagt undervisning”, der foregår i virksomhedslokaler med anvendelse af virksomhedens udstyr, men undervisningen gennemføres på institutionens vegne og dens ansvar.

I lovbemærkningerne nævnes som eksempler på virksomhedsforlagt undervisning:

Orienterende virksomhedsbesøg.

Undervisning i virksomhedslokaler med anvendelse af virksomhedens udstyr.

Korterevarende praktikarrangementer under skolens ansvar.

Ved virksomhedsforlagt undervisning skal skolen i den lokale undervisningsplan beskrive nærmere, hvordan den virksomhedsforlagte undervisning bidrager til at opfylde delmål og læringsaktiviteter i den relevante del af undervisningen. Skolen skal i bedømmelsesplanen have procedurer for vurdering af, om eleven har nået målene for den virksomhedsforlagte undervisning. Endeligt skal den virksomhedsforlagte undervisning fremgå af elevens personlige uddannelsesplan.

Skolen skal føre tilsyn med den virksomhedsforlagte undervisning, typisk flere gange om ugen. Telefoniske henvendelser til virksomheden om undervisningen vil normalt ikke kunne opfylde tilsynspligten.

Hvis eleven under virksomhedsforlagt undervisning forvolder en tingsskade, er eleven som udgangspunkt selv erstatningsansvarlig. Virksomheden vil dog sædvanligvis have en tingsskadeforsikring, der dækker, hvis skaden er sket ved udvisning af simpel uagtsomhed. Er dette ikke tilfældet, dækker statens selvforsikring skaden i samme omfang, som hvis der var tegnet tingsforsikring (ved simpel uagtsomhed, se § 19, stk. 1 og 2 i lov om erstatningsansvar, nr. 885 af 20. september 2005). Hvis skaden skyldes svigtende tilsyn eller manglende instruktion fra skolens side, vil skolen efter omstændighederne kunne drages til ansvar.

Eleverne er erstatningsansvarlige for egne skadevoldende handlinger og undladelser for så vidt angår personskade på andre. Elever kan gøres ansvarlige for deres skadevoldende handlinger eller undladelser, hvis der er tale om forsæt eller uagtsomhed, men ikke ved hændelige skader. Med hensyn til elevens eventuelle egen personskade vil det bero på de konkrete omstændigheder, om institutionen kan ifalde ansvar.

Såfremt skaden er sket under arbejdspladslignende forhold, vil eleven være direkte omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring. Der henvises til afsnit E.4.3 for definition af kriteriet ”arbejdspladslignende forhold”.

Svar f.s.v.a. rejseforsikring:

D.2.7 Ekskursioner og studieture

I forbindelse med ekskursioner og studieture som led i undervisningen har de deltagende lærere sædvanligvis tilsynspligt med eleverne. Hvis der opstår skader, der kan tilskrives tilsidesættelse af tilsynspligten vil institutionen efter omstændighederne kunne ifalde et erstatningsansvar. Hvis der er tale om en ”privat” ekskursion, der ikke er arrangeret af institutionen, men eksempelvis af en personaleforening eller lignende, vil institutionen dog næppe kunne ifalde erstatningsansvar.

I forbindelse med udlandsrejser bør institutionen sikre sig, at eleverne er omfattet af den offentlige sygesikring - rejsesygesikring, eller at der er tegnet en syge- og hjemtransportforsikring. Fra 1. august 2014 skal eleven have det blå EU-sygesikringskort med på rejser. Læs mere på borger.dk, jf.

https://www.borger.dk/Emner/sundhed-og-sygdom/sygesikring-og-laegevalg/Sider/default.aspx

Institutionen kan, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, tilbyde eleverne at formidle tegningen af en kollektiv rejseforsikring, som eleverne selv skal betale som en del af udgifterne til udlandsrejsen. Institutionen må ikke selv forsikre eleverne. Hvis eleven er under 18 år, og familien har en årsrejseforsikring, vil denne som udgangspunkt dække. Årsrejseforsikringen er i mange tilfælde indeholdt i familieforsikringen. Ved tvivlspørgsmål kontaktes forsikringsselskabet, hvor de private forsikringer er tegnet.

Svar f.s.v.a. udlandet link

 

§ 3. Ved praktisk erhvervsorientering m.v. forstås efter denne bekendtgørelse ulønnede aktiviteter i form af virksomhedsbesøg eller erhvervspraktik, der

1) har uddannelses- og erhvervsorientering som et væsentligt formål,

2) er omfattet af den i §§ 5-14 nævnte lovgivning og

3) foregår i en virksomhed her i landet eller i udlandet på grundlag af en udsendelse fra den pågældende virksomhed her i landet eller på et dansk registreret skib.

Praktikken skal foregå i en privat eller offentlig virksomhed, der er hjemmehørende her i landet, eller på et dansk registreret skib. Praktikken kan dog godt foregå i virksomhed i udlandet, såfremt det sker på baggrund af en udsendelse fra en virksomhed her i landet.

Begrebet virksomhed (arbejdsplads) fortolkes bredt. Der er således ikke noget krav til størrelse eller organisering af virksomheden. Kun lovlige erhverv er omfattet af ordningen.

Med venlig hilsen

Birgitte Glass

Ekspeditionssekretær

Undervisningsministeriet

Statens selvforsikring

Frederiksholms Kanal 25

1220 København K

Tlf. 33 92 57 89

 

Med venlig hilsen

John Andreassen

Chefkonsulent

 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Økonomisk-Administrativt Center

Frederiksholms Kanal 25

1220 København K

 

Direkte tlf.: 3392 5129

E-mail: John.Andreassen@ktst.dk